การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก ภายในปีการศึกษา 2557-2560 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม ครูมีคุณภาพ ผู้เรียนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์เมตตากรุณา เป็นคนเก่ง
เต็มตามศักยภาพ สืบสานความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
1. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
การปฏิรูป
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ปลูกฝังอัตลักาณืที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนคาทอลิกกับนักเรียน ให้นักเรียน
มีคุณธรรมความดีงามตามวุฒิภาวะ
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
6. มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่ผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ
7. มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี แสดงออกถึงคุณลักษณะที่งดงาม ตามสถานการณ์ อย่างสมวัยและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
8. มุ่งเน้นให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ขอผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
9. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย โดยปลูกฝังเรื่องการใช้ภาษาไทย และมารยาทไทยให้เป็นนิสัย
10. ปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีความรู้ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รักษ์ และ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณราการสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเชียนอย่างเข็มแข็ง
12. มุ่งเน้นเด็กให้มีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
3. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล
5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนทรียภาพ
8. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตน
เองอย่างต่อเนื้อง
9. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ

10. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

11. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
12. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
13. สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้น
14. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
15. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกระทรวง
16. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาบ
4. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพทางด้านกายภาพ เทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพพื้นฐาน โดยความร่วมมือขององค์กรทุกภาคส่วน
 
1.ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่การเปิดเสรีทางด้านการศึกษา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
4.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
5.ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัด และความสนใจอย่างต่อเนื่อง
6.มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตอย่างวิถีไทย
7.โรงเรียนมีหลักสูตาร และแผนัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
8.ผู้เรียน ครู และหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
9.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สาม
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 
   
 
 
 
 
           
    โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่      
    โทร. 054-522086 FAX:: 054-534204