การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต  
 
   
 
 
 
   
   
ภาษาต่างประเทศ

 

โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เป็นสถาบันการศึกษาคาทอลิก บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ เมตตากรุณา  เป็นคนดี คนเก่งตามศักยภาพ สืบสานความเป็นไทย  ใส่ใจภาษา ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
การปฏิรูป
2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพตามจรรยาบรรณ
4. ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของการเป็นโรงเรียนคาทอลิกให้ผู้เรียน
มีคุณธรรมความดีงาม
5. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. ส่งเสริมครูและผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศการสื่อสาร ทักษะstem ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย
9. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม การใช้ภาษาไทย รักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
10. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักใช้แนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
11. มุ่งเน้นเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
5. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
9. สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง

11. สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
12. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามศักยภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานคุณภาพทางด้านกายภาพ เทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพพื้นฐาน โดยความร่วมมือขององค์กรทุกภาคส่วน
1.ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2.ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่การเปิดเสรีทางด้านการศึกษา ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
4.ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
5.ครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัด และความสนใจอย่างต่อเนื่อง
6.มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินชีวิตอย่างวิถีไทย
7.โรงเรียนมีหลักสูตาร และแผนัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
8.ผู้เรียน ครู และหลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน
9.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สาม
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 
   
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
     
   
โทร. 054-522086 FAX:: 054-534204