การศึกษา ส่องสว่าง ทางชีวิต      
 
           
 
 
   
 
 
 
   
   
ภาษาต่างประเทศ

 

 
 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 131 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-522086 โทรสาร 054-534204
Email. Teppitakvittaya@hotmail.com
Website:: www.teppitakvittaya.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแพร่เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่ให้บริการ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง , อำเภอสูงเม่น , อำเภอเด่นชัย , อำเภอลอง , อำเภอวังชิ้น , อำเภอร้องกวาง , อำเภอสอง , อำเภอหนองม่วงไข่
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยบาดหลวงแอลเยิล การาโร พระสงฆ์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า แห่งเบธาราม ในนามของมิสซังโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จัดซื้อที่ดินเป็นที่นา 13 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา เพื่อเริ่มกิจกรรมคาทอลิกในจังหวัดแพร่ โดยใช้ที่ดินแปลงนี้ในการก่อสร้างโรงเรียนขึ้น
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2509 ตามใบอนุญาตเลขที่ 11/2509 โดยใช้ ชื่อว่า "โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา" ซึ่งมีความหมายว่า เทวดารักษาคุ้มครอง ใชัอักษรย่อว่า "ท.พ." และมีสีเหลือง-ดำ เป็นสีประจำโรงเรียน
อาคารเรียนหลังแรกเป็นไม้ 5 ห้อง เปิดสอน 2 ชั้นเรียนคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 86 คน เป็นนักเรียนชาย 47 คน นักเรียนหญิง 39 คน ครู 4 คน บาดหลวงแอลเยิล การาโร เป็นผ้แทนเจ้าของในนามสภาพพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และมีนายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง เป็นผู้จัดการ - ครูใหญ่ คนแรก
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ดังนี้
ปีการศึกษา 2512 สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ชื่ออาคารพระแม่มารีอา ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2512 โดยมีนายอำเภอเมืองแพร่เป็นประธาน
ปีการศึกษา 2513 บาดหลวงเอลี ชาเบรอลล์ มารับตำแหน่งแทนบาดหลวงแอลเยิล การาโร เป็นเวลา 3 ปี
ปีการศึกษา 2521 สร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ชื่ออาคารนักบุญเทเรซา ชั้นบนมี 4 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องโถง ใช้เป็นโรงอาหารชั่วคราว และมีการสร้างเสาธงเหล็กฐานคอนกรีตขนาดมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2525 จัดกั้นห้องโถงชั้นล่างของอาคารที่สร้างเมื่อ พ.ศ.2521 ใช้เป็นห้องเรียนอีก 4 ห้อง
ปีการศึกษา 2526 สร้างอาคาร 3 ชั้น ชื่ออาคารนักบุญยอแซฟ ชั้นล่างเป็นห้องโถง ชั้น 2 และชั้น 3 มี 10 ห้องเรียน นายทองหล่อ ผิวเกลี้ยง ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ - ครูใหญ่ มีนายครรชิต โค้นหล่อ มารับตำแหน่งแทน
ปีการศึกษา 2527 สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ชื่ออาคารอารักขเทวดา ชั้นล่างเป็นห้องโถง มีเวทีการแสดง ห้องครูใหญ่ และห้องธุรการ ชั้น 2 และ ชั้น 3 มี 8 ห้องเรียน มีห้องขนาดใหญ่อีก 4 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องสมุด ห้องนาฎศิลป์ ห้องดนตรี และห้องพักครู
ปีการศึกษา 2528เปิดอาคารเรียน 4เพื่อเป็นการขยายห้องเรียนให้ครบชั้นละ 4 ห้อง
ปีการศึกษา 2531 เทคอนกรีตรอบสนามบาส และตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ขยายโรงอาหารโดยจัดห้องอาหารสำหรับเด็กในชั้นล่างของอาคาร 1
ปีการศึกษา 2532 ทำท่อระบายน้ำทั่วบริเวณโรงเรียน
ปีการศึกษา 2533 รื้ออาคารไม้หน้าโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถรับ-ส่ง นักเรียน ทำรั้วเลื่อนกั้นระหว่างลานจอดรถกับบริเวณโรงเรียน สร้างสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2534 ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อปรับปรุงน้ำดื่มให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
ปีการศึกษา 2536 ทาสีอาคารเรียนและก่อสร้างอิฐโชว์รอบบริเวณแปลงไม้ประดับหน้าอาคารเรียน และถนนภวินท์
ปีการศึกษา 2537 ถมดินเพื่อทำการเกษตรปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยถมดินทางด้านทิศตะวันออก
ที่ติดกับโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เพื่อป้องกันน้ำท่วม สร้างที่เก็บน้ำบาดาล ซ่อมแซมโต๊ะและม้านั่งในโรงอาหาร ปรับปรุงห้องอาหารด้วยการทาสีบริเวณด้านหน้า
ปีการศึกษา 2538-2539 สร้างโรงยิมเนเซี่ยม สิ้นค่าก่อสร้างเก้าล้านบาท สร้างห้องน้ำหลังอาคาร 1 และอาคาร 2 สิ้นค่าก่อสร้างสีแสนบาท ห้องน้ำชาย 14 ห้อง ห้องน้ำหญิง 18 ห้อง ที่สำหรับปัสสาวะ 12 ที่ บูรณะซ่อมแซมห้อง ป.1/5 ทำพื้นห้องใหม่สิ้นค่าสร้างเจ็ดพันบาท บูรณะซ่อมแซมระเบียงอาคาร 3 และอาคาร 4 สิ้นค่าก่อสร้างหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
ปีการศึกษา 2540 สร้างอาคาร 4 ชั้น ชื่ออาคารฟรังซิสเซเวียร์ และสร้างโรงอาหารมัธยมศึกษา
ปีการศึกษา 2541 สร้างสระว่ายน้ำ 12*25 เมตร
ปีการศึกษา 2542 ทุบอาคารพระแม่มารีอาเก่า และสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2545 เปิดชั้นอนุบาล จำนวน 5 ห้องเรียน สร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนในระดับอนุบาลจำนวน 20 ห้อง ดัดแปลงโรงอาหารมัธยมเป็นห้องพักของฝ่ายต่างๆ ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทำสวนหย่อม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ สร้างเรือนไทย
ปีการศึกษา 2546 ปรับปรุงห้องธุรการ - การเงิน และห้องฝ่ายต่างๆ เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา สร้างกรงนกเลี้ยงนกยูง ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงามเพื่อใช้สำหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้ ปรับปรุงโรงครัว ทำบ่อเลี้ยงปลา สร้างอนุสาวรีย์อารักขเทวดา
ปีการศึกษา 2547 ปรับปรุงสานพฤกษศาสตร์โรงเรียน พัฒนาอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นน่าอยู่ สร้างห้องสมุดที่ทันสมัยมีศูนย์อินเตอร์เน็ต สร้างเสาธงใหม่ขนาดความสูง 15 เมตร มีห้องสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และมีห้องอินเตอร์เน็ต
ปีการศึกษา 2548 มีการก่อสร้างห้องสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฎศิลป์ มีการปรับระบบเครื่องเสียงในโรงเรียน และในโรงยิ่มเนเซี่ยม ปรับปรุงห้องประชุม 1 และสร้างห้องประชุม 2
ปีการศึกษา 2549 มีการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย ปรับปรุงโรงอาหาร ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา ทำรั้วกันบริเวณบ่อน้ำหน้าโบสถ์ ทำทางลาดเอียง และทำราวเดินสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม จัดทำสถานที่สำหรับนักเรียนรอรถผู้ปกครองมารับ จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยาขนาดใหญ่ด้านหน้าโรงเรียน จัดทำห้องสมาคมศิษย์เก่า / จัดทำห้องสมุดครู ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสำหรับศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูล โดยมีบาดหลวงฉลองรัฐ สัขรัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์นิภา เรืองวุฒิชนะพืช เป็นผู้จัดการ-ครูใหญ่
ปีการศึกษา 2550 ปรับปรุงหอพักนักเรียนชายและปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิงโดยย้ายไปพักบนชั้น 5 ของอาคาพระแม่มารีอา สร้างห้องน้ำ และห้องพักครู ปรับปรุงพัฒนาห้องสาระการเรียนรู้ ห้องประกอบการต่าง ๆ และห้องเรียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดทำโต๊ะม้านั่งสำหรับนักเรียนนั่งอ่านหนังสือ และรอผู้ปกครองมารับในเวลาเลิกเรียน จัดทำทางม้าลายสำหรับให้นักเรียนเดินข้ามภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ได้ปรับปรุงระบบการจราจรเดินรถเข้า-ออก สำหรับผู้ปกครอง และรถโดยสารรับ-ส่ง นักเรียน คือถนนทางเข้าข้างโรงเรียนเหมืองแดงโดยรถจะผ่านหน้าอาคารพระกุมารเยซู ผ่านหลังอาคารยอแซฟ และอาคารฟรังซิสเซเวียร์ และออกทางประตูหลังข้างโรงเรียนเหมืองแดง
ปีการศึกษา 2551 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล เพื่อให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกต่อการดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ปรับปรุงสำนักอำนวยการ เช่น ปูกระเบื้องพื้นห้องสำนักงานอำนวยการ ห้องรับรอง บริเวณหน้าห้องสำนักอำนวยการ จัดทำประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ ปรับปรุงห้องวงโยธวาฑิตเป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ห้องดนตรีไทยเป็นห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ห้องลูกเสือเป็นห้องพักครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สร้างป้อมยามรักษาการณ์ บริเวณหน้าและหลังโรงเรียน ปรับปรุงที่จอดรถนักเรียนบริเวณข้างโรงยิมเนเซี่ยม สร้างที่อาบน้ำสำหรับนักเรียน นักกีฬาที่มาเข้าค่ยพักแรมในบริเวณโรงเรียน สร้างประตูรั้วทางเข้าโรงเรียนบริเวณด้านหลังองค์อารักขเทวดา
ปีการศึกษา 2552 ปรับปรุงบริวเณรอบสนามบาส ทำหลังคากันแดดระหว่างทางเดินอาคารพระกุมารเยซูถึงอาคารยอแซฟ ปรับเปลี่ยนห้องสาระคณิตสาสตร์เป็นห้องสหการ ห้องสหการเป็นห้องสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนะรรม ห้องสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเป็นห้องพลศึกษาและสุขศึกษา ห้องกิจการนักเรียนเป็นห้อง อย.น้อย สภานักเรียน ห้องพลศึกษาและสุขศึกษาเป็นห้องงานช่าง ห้องลูกเสือเป็นห้องแนะแนว ห้องภาษาจีนเป็นห้อง ป.3/1 ห้องแนะแนวเป็นห้อง ป.3/2 ห้องสาระภาษาต่างประเทศเป็นห้อง ป.3/3 ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นห้องเรียนปรับอากาศ ปรับปรุงโรงอาหาราดรูปและทาสีใหม่ ปรับปรุงที่จอดรถผู้ปกครองบริเวณด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ ติดตั้งเสาธงสเนเลสบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และมีบาดหลวงฉลองรัฐ สังขรัตน์ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2553 ปรับปรุงสวนหย่อมและทำรั้วสวนหย่อมบริเวณรอบ ๆ สนามบาส ปรับปรุงห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นห้องเรียนปรับอากาศ เปลี่ยนสแลนปรับปรุงระบบการกรองน้ำของ สระว่ายน้ำ วาดรูปกำแพงทางเข้าด้านหน้าโรงเรียน มีซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียนเพื่อเป็นห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาทีที่ 6 โดยปรับเปลี่ยนหน้าต่างประตูเป็นกระจก ติดผ้าม่านบังแสง ติดเครื่องปรับอากาศห้องละ 2 เครื่อง ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และจอโปร์แจคเตอร์ และทาสีอาคารเรียนใหม่ทั้ง 5 อาคารเรียน ได้แก่ อาคารอารักขเทวดา อาคารนักบุญเทเรซา อาคารยอแซฟ อาคารพระแม่มารีอา อาคารฟรังซิสเซเวียร ปัจจุบันมีบาดหลวงอุทัย พาแฮ เป็นจิตตาธิการโรงเรียน และซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2555 ปรับปรุงห้องถ่ายเอกสาร, ห้องแผนงานการบริหารงานวิชาการ และสระ
ว่ายน้ำของโรงเรียนโดยมีซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้ลงนางแทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2556 โดยมีบาดหลวงเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
และซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
ปีการศึกษา 2557 โดยมีบาดหลวงสันติ ยอเปย เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และ
ซิสเตอร์กฤษฎี ชื่นชมน้อย เป็นผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา 2558 บาดหลวงสันติ ยอเปย ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต บริหารโรงเรียนร่วมกับซิสเตอร์
รัชนี ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน มีครูจำนวน 75 คน
เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยงจำนวน 13 คน ครูต่างชาติ 2 คน มีจำนวนนักเรียน 1,321 คน
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม P D C A ส่งเสริมให้นักเรียนอ่าน-ออก
เขียน ได้ ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
โดยจัด กิจกรรม การเรียนรู้เป้็นฐาน 8 กลุ่มสาระ ส่งเสริมทักษะตามศักยภาพของ
นักเรียน จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทั้ง
ระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ เน้นระเบียบวินัยมีมารยาทที่งดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย
เสริมสร้างสมาธิตอนเช้า พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 8 กลุ่มสาระ พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สวนการเรียนรู้เกษตรพอเพียง
ปรับปรุงกำแพงทางเข้าโรงเรียน ป้ายชื่อโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ป้ายชื่ออาคาร
เรียน 5 อาคารเรียน ปรับเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดทุกห้องเรียน ปรับปรุงพื้นกระเบื้อง
อาคารเรียนทุกห้องเรียน ปรังปรุงสภาพโต๊ะ - เก้าอี้ ภายในห้องเรียน ห้องประกอบการ
และอาคารเรียนแผนปฐมวัย จัดสภพแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีบริเวณอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัย

ปีการศึกษา 2559 บาดหลวงสันติ ยอเปย ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์
รัชนี ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียน มีครูจำนวน 59 คน
เจ้าหน้าที่่-พี่เลี้ยงจำนวน 5 คน ครูต่างชาติ 1 คน มีจำนวนนักเรียน 1,121 คน
ผู้อำนวนการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ปูกระเบื้องห้องน้ำของนักเรียนชาย-หญิง
ทุกอาคารเรียน ปรับปรุงป้ายบอกสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีบริเวณอาคารสถานที่สะอาด และปลอดภัย
ปีการศึกษา 2560 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา  ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งหมด 38 ห้องเรียน ผู้บริหาร 2 คนครูบรรจุ 39 คน ครูไม่บรรจุ  21 คน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง 4 คน ครูต่างชาติ 1 คน มีนักเรียนจำนวน 1,100 คน ผู้อำนวยการ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำของโรงเรียน จัดสภาพแวดล้อม สวนสาระ 8 กลุ่มสาระ สวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดและปลอดภัย
ปีการศึกษา 2561 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์รัชนี  ตระกูลเง็ก  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 35 ห้องเรียน ผู้บริหาร  2 คน ครูบรรจุ 35 คนครูไม่บรรจุ 18 คน เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง 4 คน ครูต่างชาติ 1 คน ครูพิเศษ 5 คน มีนักเรียนจำนวน 1,041 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน จัดบรรยากาศอาคารเรียนปฐมวัยที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน จัดหาสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ปีการศึกษา 2562 บาดหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์รัชนี  ตระกูลเง็ก ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 34 ห้องเรียน ผู้บริหาร 2 คน ครูบรรจุ 34 คน ครูไม่บรรจุ 15 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน ครูต่างชาติ 1 คน ครูพิเศษ 4 คน มีนักเรียนจำนวน 977 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาอาคารสถานที่ในด้านต่างๆ ดังนี้ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ห้องสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำห้องการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  ปรับเปลี่ยนประตูห้องเรียนอาคารยอแซฟและอาคารอารักขเทวดา ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดบรรยากาศห้องเรียนและสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนปฐมวัยที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563 บาดหลวงจินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต โดยมีซิสเตอร์รัชนี  ตระกูลเง็ก  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 31 ห้องเรียน ผู้บริหาร 2 คน ครูบรรจุ 33 คน ครูไม่บรรจุ 16 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน ครูต่างชาติ 1 คน ครูพิเศษ 4 คน มีนักเรียนจำนวน 888 คน
ปีการศึกษา 2564 บาดหลวงพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
โดยมีซิสเตอร์ละอองดาว แสวงนาม ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 

 

 
           
   
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
     
   
โทร. 054-522086 FAX:: 054-534204