"ส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนากายใจ ใฝ่หาสามัคคี เสรีเป็นหลัก ศักดิ์ศรีบุคคล"
 
 
ประวัติโรงเรียน  
ปรัชญา/คติพจน์
/อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
/สัญลักษณ์ /
สีประจำโรงเรียน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย/
ยุทธศาสตร์/จุดเน้น
 
แผนที่  
   
   
 
ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
 
สุขศึกษาและพลศึกษา  
ศิลปะ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 
   
ข่าวสารวิชาการ
 
 
   
   
  พิธีฉลององค์อารักขเทวดา
องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
 
   
  พิธีมอบเกียรติบัตร
โครงการครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)
 
   
  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล
 
   
  พิธีเปิดกีฬาสีเหลือง-ดำเกมส์
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 
   
  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
 
   
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10
 
   
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา  
   
  พิธีมอบเหรียญรางวัลนักกีฬา
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
 
   
  พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  พิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
และพิธีถวายเกียรติแด่พระหฤทัย
 
   
  กิจกรรมวันสุนทรภู่
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  โครงการส่งเสริมความรู้ทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในสถานศึกษา
 
   
  พิธีศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์ (ไหว้ครู)
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ. 2562  
   
  วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2562  
   
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
 
   
  เลือกตั้งสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
   
  ปฐมนิเทศนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 
   
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2562
 
   
  การปฐมนิเทศครู
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
     
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  
โรงเรียนสันติวิทยา  
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  
โรงเรียนอรุโณทัย  
โรงเรียนศีลวี