"ส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนากายใจ ใฝ่หาสามัคคี เสรีเป็นหลัก ศักดิ์ศรีบุคคล"

 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 
   
ข่าวสารวิชาการ
     
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  
โรงเรียนสันติวิทยา  
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  
โรงเรียนอรุโณทัย  
โรงเรียนศีลวี