"ส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนากายใจ ใฝ่หาสามัคคี เสรีเป็นหลัก ศักดิ์ศรีบุคคล"

 
 
 
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 
 


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 
   
ข่าวสารวิชาการ
 
   
   
  กิจกรรมวันวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  เทศกาลตรุษจีน 2021
 
   
  กิจกรรม DAY CAMP
ลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
   
  กิจกรรม DAY CAMP
ลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 
   
  โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%
งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่
 
   
  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
 
   
  การติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
ของโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
 
   
  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ติดตาม
การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
 
   
  กิจกรรมวันคริสต์มาส 2020  
   
  การแข่งขันกีฬาเหลือง-ดำเกมส์
ประจำปี 2563
 
   
  วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2563
 
   
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563
 
   
  พิธีถวายราชสดุดี
ประจำปี 2563
 
   
  กิจกรรมค่าย ICT
(The Space Coding Challenge)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
 
   
  กิจกรรมค่าย ICT
(The Space Coding Challenge)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 
   
  กิจกรรมค่าย ICT
(The Space Coding Challenge)
ระดับชั้นอนุบาล-ป.1
 
   
  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
เยี่ยมเยือนวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร
และโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา
 
   
  Happy Feast Day
วันฉลองศาสนนามท่านผู้อำนวยการ
ซิสเตอร์รัชนี ตระกูลเง็ก
 
   
  สืบสานศิลป์ ถิ่นอาชีพไทย
ใส่ใจสุขภาพ
 
   
  วางพวงมาลาถวายราชสักการะ
วันปิยมหาราช
 
   
  น้อมรำลึกวันสวรรคต
ในหลวง รัชกาลที่ 9
 
   
  พิธีฉลององค์อารักขเทวดา
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  โครงการค่ายคุณธรรมนำสุข
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  กิจกรรมEnglish Meet Math For The Future
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  โครงการค่ายคุณธรรมนำสุข
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  การอบรมค่ายทักษะชีวิต
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และนิทรรศการอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
เรื่องการยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563

 
   
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  28 กรกฎาคม มหาสดุดี
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประจำปี 2563
 
   
  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  ปฐมนิเทศนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
 
   
  การปฐมนิเทศครู
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563
 
     
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  
โรงเรียนสันติวิทยา  
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี  
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  
โรงเรียนอรุโณทัย  
โรงเรียนศีลวี