"ส่งเสริมสมรรถนะ พัฒนากายใจ ใฝ่หาสามัคคี เสรีเป็นหลัก ศักดิ์ศรีบุคคล"