กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.2
กองลูกเสือโรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 จัดกิจกรรม Day Camp โดยลูกเสือ-เนตรนารีได้ทำกิจกรรมกับฐานกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการฝึกความอดทน การอยู่ร่วมกัน-ช่วยเหลือผู้อื่น และการทดสอบสภาพจิตใจ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกเสือ-เนตรนารี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91