กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง
โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา จัดกิจกรรม (Day Camp) เป็นกิจกรรมหนึ่งของวิชาลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านสังคม อารมณ์ สติปัญญา จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ
IMG_4823
IMG_4824
IMG_4826
IMG_4828
IMG_4830
IMG_4831
IMG_4833
IMG_4834
IMG_4836
IMG_4837
IMG_4847
IMG_4849
IMG_4850
IMG_4851
IMG_4852
IMG_4853
IMG_4854
IMG_4855
IMG_4858
IMG_4859
IMG_4860
IMG_4861
IMG_4862
IMG_4863
IMG_4865
IMG_4866
IMG_4867
IMG_4868
IMG_4869
IMG_4870
IMG_4871
IMG_4872
IMG_4873
IMG_4875
IMG_4877
IMG_4878
IMG_4879
IMG_4883
IMG_4884
IMG_4885
IMG_4887
IMG_4888
IMG_4889
IMG_4893
IMG_4894
IMG_4895
IMG_4896
IMG_4897
IMG_4898
IMG_4900
IMG_4901
IMG_4902
IMG_4903
IMG_4904
IMG_4906
IMG_4908
IMG_4911
IMG_4912
IMG_4913
IMG_4915
IMG_4917
IMG_4919
IMG_4920
IMG_4921
IMG_4922
IMG_4923
IMG_4924
IMG_4925
IMG_4927
IMG_4928
IMG_4929
IMG_4932
IMG_4934
IMG_4936
IMG_4937
IMG_4938
IMG_4891
IMG_4892
IMG_4910
IMG_4939
IMG_4942